Nazar Battu Evil Eye

Nazar battu, evil eye, najar raksha kawach available at divyamantra.com